Klachtenregeling

Bij het Klachtenloket Paramedici kun je terecht met klachten over paramedici. Wij informeren je over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geven antwoord op vragen. Ben je ontevreden over een therapeut en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kun je bij het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. Onze klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt je bij het klachtenproces.

Een klacht indienen?
Hoewel de meeste paramedische zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat je niet tevreden bent en met een klacht zit over een paramedicus. Meld een klacht eerst bij de paramedicus zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat je ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak leiden tot een oplossing.

Vind je het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kun je contact opnemen met een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij jou in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De medewerkers kunnen je onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met je behandelend paramedicus en het opstellen van een brief aan je behandelaar. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Blijf je na het gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom je het eerste gesprek wilt vermijden, dan kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

De praktijk vindt het belangrijk om je zo goed mogelijk te helpen en de best mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Daarom is de praktijk aangesloten bij Qualizorg en vragen wij je om aan het einde van de behandeling (anoniem) een evaluatie in te vullen. Hierdoor kunnen wij voordurend blijven werken aan verbetering van onze zorg. De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Oefentherapeuten Cesar|Mensendieck (VvOCM), diverse specialistische netwerken staan ingeschreven bij het Kwaliteits

 

Kwaliteit

De praktijk vindt het belangrijk om je zo goed mogelijk te helpen en de best mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Daarom is de praktijk aangesloten bij Qualizorg en vragen wij je om aan het einde van de behandeling (anoniem) een evaluatie in te vullen. Hierdoor kunnen wij voordurend blijven werken aan verbetering van onze zorg. De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Oefentherapeuten Cesar|Mensendieck (VvOCM), diverse specialistische netwerken staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Door middel van bijscholing wordt ervoor gezorgd dat we voortdurend up to date blijven.

PRIVACYREGLEMENT

Oefentherapie Cesar Heeten

Inleiding .

Per 25 mei 2018 is de privacy wet aangescherpt ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zo krijgt u onder andere meer inzicht in de persoonsgegevens die we van u verzamelen en voor welke doeleinde we die gebruiken. Het is belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar rmj@cesartherapie-heeten.net. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk 06-16260300 (laat bij geen gehoor altijd een bericht achter waarin u duidelijk naam en telefoonnummer vernoemt zodat er contact met u opgenomen kan worden).

Artikel 1         Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens       de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk            Oefentherapie Cesar Heeten (Ruth van Heydoorn-Kemna)

Patiënt            een patiënt van de praktijk

Verwerking     een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2         Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3         Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i) het verlenen van oefentherapeutische zorg;

(ii) het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

(iii) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv) (wetenschappelijk) onderzoek;

(v) ten behoeve van correcte functionering website.

Artikel 4         De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, zullen wij u hierover informeren. Indien het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden.. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5         Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 – naam

– adres/contactgegevens

 – geboortedatum

– BSN nummer

– medische gegevens

– naam huisarts/andere zorgverleners

– gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

– cookies

Artikel 6         Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend oefentherapeut, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend oefentherapeut te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

– Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

 – Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

– Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

 – Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

 

Artikel 7         Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8         Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

– u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

– het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

– er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

 – wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 9         Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

(a) het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

(b) wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;


 

Artikel 10       Functionaris gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Voor Oefentherapie Cesar te Heeten is dat Ruth van Heydoorn-Kemna.
 2. De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11       Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via de website www.cesartherapie-heeten.net informeren.

Artikel 12       Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Ruth van Heydoorn-Kemna. Adres: Uilenbroekstraat 82, 8111 BE Heeten.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.